Pogoji poslovanja

Namen tega obvestila je pojasniti razmerja in pooje uporabe tiskanih ter digitalnih edicij in spletne strani s podstranmi na naslovu http://www.revijakapital.si/ Vsa vsebina na teh spletnih straneh je v upravljanju podjetja SLOtur d.o.o. in Jure Mlakar, NEVROmedia s.p. in je zgolj informativne narave.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE (FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE) TISKANIH IN DIGITALNIH EDICIJ

 

Splošne določbe

Tiskane edicije, ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti in jih upravlja podjetje SLOtur d.o.o.  (v nadaljevanju upravljalec),

Digitalne edicije, upravlja NEVROmedia, Jure Mlakar s.p.

Na tiskane in digitalne edicije se lahko naročajo fizične in pravne osebe.

 

Opredelitev pojmov

Tiskane edicije – revija in druge publikacije znamke Revija Kapital izdane v natisnjeni obliki. 

Digitalne edicije – revija in druge publikacije znamke Revija Kapital izdane v digitalni obliki.

Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več edicij, ki jih izdaja upravljalec. UPN(Univerzalni plačilni nalog)/račun/e-račun z zaračunano naročnino plačnik prejema po pošti in jih redno ter v roku plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. V primeru, da je plačnik fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema revije, plačuje le UPN za naročnino naročnika revije.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema edicije na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema UPN/računa/e-računa za naročnino, temveč UPN/račun/e-račun za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Ažurne cene naročnin so dostopne po poizvedbi na [email protected] Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje ali polletno obračunsko obdobje ali po dogovoru posamično.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Naročilnica je obrazec dostopen na spletni strani https://www.revijakapital.si 

 

Naročanje

Fizične ali pravne osebe se na tiskane edicije lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani Revija Kapital, prek elektronske pošte na naslov [email protected] ali z naročilnico oz. pismom z vsebino naročilo na tiskano edicijo, poslanim po pošti na naslov podjetja SLOtur d.o.o.. Na isti elektronski ali fizični naslov je naročnik/plačnik dolžan SLOtur d.o.o. sporočiti morebitne spremembe podatkov podanih v naročilnici.

Naročnik začne prejemati naročeno tiskano edicijo s prvo tekočo številko, ki izide po prejemu plačila. Časovno obdobje naročanja (pol leta, leto) pa pomeni obdobje za katero je plačana naročnina in po izteku katerega se avtomatsko pošlje UPN/račun/e-račun za podaljšanje naročnine, razen če je izrecno s podjetjem SLOtur d.o.o. dogovorjeno drugače.

Naročniku in plačniku, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Pogodba je sklenjena, ko naročnik oz. plačnik poda naročilo, pri čemer naročniško razmerje nastane šele s plačilom naročnine. Šteje se, da s oddajo naročila naročnik oz. plačnik soglaša s temi splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje o veljavnosti teh splošnih pogojev obvestiti tudi naročnika, kadar ne gre za isto osebo.

Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in/ali kam položnico (račun). V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti SLOtur d.o.o. o spremembi vsaj 7 dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.

Tiskane edicije je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, upravljalec ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Popusti pri naročninah se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja SLOtur d.o.o. .

 

Plačevanje naročnine

Plačnik izpolnjuje račune preko Univerzalnega plačilnega naloga (UPN), ki ga prejme po pošti ali elektronski pošti. Po prejemu plačila prejme potrdilo o plačani naročnini (račun), ki služi kot potrdilo o sklenjeni pogodbi. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa/UPN. Reklamacije do roka plačila, ki je naveden na posameznem računu, sprejema oddelek naročnin preko e-pošte: [email protected].

V primeru neplačila obveznosti v določenem plačilnem roku, plačnik prejme nov UPN (opomin). Če plačnik še vedno ne poravna obveznosti, se mu prekine dostava tiskane edicije. Po plačilu UPN-a se lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje izdaje po plačilu.

Ob izteku trenutnega naročniškega obdobja avtomatsko prejmete UPN za podaljšanje naročnine. S plačilom UPN si zagotovite neprekinjeno prejemanje tiskane edicije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti neprekinjenega prejemanja tiskane edicije, kar lahko privede do izpada izdaj v vmesnem obdobju.

Dostava tiskane edicije se začne s prvo izdajo po plačilu.

 

Spremembe pogojev


Če pride do spremembe pogojev, bodo plačniki vsaj 10 dni pred spremembo obveščeni preko objave sprememb na spletni strani Revija Kapital ali v tiskanih izdajah. Veljavni splošni pogoji so vedno dostopni na spletni strani Revije Kapital. Če se naročnik ali plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, ima možnost odpovedati naročniško razmerje v roku 15 dni od uveljavitve sprememb.

V primeru podražitve se naročnina prilagodi novi ceni z naslednjim naročniškim obdobjem, če se le-to podaljša. Cene naročnine se določajo na podlagi aktualnega cenika, objavljenega na spletni strani Revije Kapital, pri čemer veljajo cene na dan oddaje naročila.

 

Podatki o naročniku/plačniku

SLOtur d.o.o. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja in jih bo skrbno shranjevalo ter uporabljalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S samim naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da SLOtur d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah za statistične analize, segmentacijo kupcev, pregled preteklih nakupov, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke SLOtur d.o.o. in partnerskih podjetij SLOtur d.o.o., ter za izvajanje telefonskih, pisnih in elektronskih anket ter zbiranje naročil. SLOtur d.o.o. lahko navedene osebne podatke hrani in obdeluje do preklica privolitve naročnika/plačnika ali do poteka namena obdelave podatkov, kot je določeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Evidence o naročniških razmerjih se hranijo pri SLOtur d.o.o. za potrebe izvrševanja naročniškega razmerja, vse do takrat, ko je to potrebno za dosego navedenega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe SLOtur d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Dostava

Strošek poštnine za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije je obračunan v ceni naročnine. Tiskane edicije pa dostavlja Pošta Slovenije.

Reklamacije glede dostave se pošiljajo po elektronski pošti [email protected].

 

Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Naročniško razmerje se sklepa za določen čas, ki je enak naročniškemu obdobju in se samodejno podaljšuje. Naročnik ima možnost predčasnega odstopa od pogodbe. Odpoved mora biti v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti najpozneje do osemnajstega (18.) dne v mesecu. V nasprotnem primeru začne veljati šele s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani datum v naslednjem mesecu.

V primeru odpovedi se naročniku, ki je že plačal naročnino za prihodnje obdobje, naročnina za že prejete izvode obračuna po ceni posameznega rednega izvoda revije, kot je navedeno v trenutno veljavnem ceniku. Morebitna razlika se vrne na transakcijski račun, ki ga sporoči plačnik v pisni obliki.

SLOtur d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru neplačil začasno prekine dostavo.

Morebitne reklamacije in pritožbe je treba posredovati v pisni obliki na naslov SLOtur d.o.o. ali po elektronski pošti na naslov [email protected]. Na vsako reklamacijo ali pritožbo bo odgovorjeno ustno ali pisno v roku 8 dni od prejema. Vse morebitne spore bodo stranke naročniškega razmerja skušale reševati po mirni poti. V primeru, da to ni mogoče, je za odločanje pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

 

Odgovornost za stvarne napake

Podjetje SLOtur d.o.o. je odgovorno za morebitne stvarne napake pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi z naročnikom. Naročnik je dolžan v primeru stvarnih napak obvestiti podjetje v roku 2 mesecov od dneva, ko je napaka bila odkrita. V obvestilu je treba napako natančno opisati in omogočiti podjetju, da pregleda predmet. Če naročnik prekorači navedeni rok, izgubi pravico do uveljavljanja zahtevkov v zvezi s stvarnimi napakami v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

 

Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje SLOtur d.o.o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in SLOtur d.o.o.. 

Za vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji veljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), ki jih v kolikor je naročniško razmerje sklenil potrošnik dopolnjujejo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). SLOtur d.o.o.,  lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Kljub skrbni previdnosti pri pripravi in objavi vsebin na spletni strani, ne moremo zagotoviti popolne natančnosti ali brezhibnosti informacij. V primeru, da opazite morebitne napake, netočnosti ali nepopolnosti v objavljenih vsebinah, vas vljudno prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Vaše sodelovanje in povratne informacije so ključnega pomena za izboljšanje kakovosti in zanesljivosti naših vsebin. Zavezujemo se, da bomo nemudoma obravnavali vaše povratne informacije in ustrezno ukrepali za odpravo morebitnih napak. Prosimo, da nas v tem primeru kontaktirate na naslov [email protected]. Vaše sodelovanje je zelo cenjeno in prispeva k izboljšanju izkušenj vseh naših obiskovalcev na spletni strani. 

Hvala vam za razumevanje in podporo!